English Version
Koło Łowieckie Rogacz
Kurs dla kandydatów na selekcjonera zwierzyny płowej.

 

 

                   Organizowany będzie kurs na selekcjonera. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Kol. Andrzejem Citkowskim.

 

 

Uprawnienia selekcjonerskie można uzyskać po upływie trzech lat przynależności do PZŁ, odbyciu szkolenia oraz zdaniu egzaminu.

 

Program szkolenia:

  • - znajomość kryteriów odstrzału selekcyjnego zwierzyny płowej ,
  • - biologię zwierzyny płowej w tym wzrost i rozwój poroża z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych i genetycznych,
  • - znajomość zasad prawidłowego gospodarowania populacjami zwierząt łownych,
  • - zasady praktycznej oceny wieku zwierzyny płowej przed i po odstrzale,.
  •  -zasady oceny prawidłowości odstrzału oraz wyceny medalowej trofeów,
  • - zasady etyki, kultury i tradycji łowieckich z uwzględnieniem języka łowieckiego oraz sygnalistyki myśliwskiej.
  •  

Egzaminy:

 

Egzamin składa się z dwóch części, egzaminu pisemnego oraz egzaminu ustnego.

 

1. Egzaminu pisemnego składającego się z 50 pytań testowych przygotowanych dla każdego zdającego, a jego zaliczenie wymaga uzyskanie 80% pozytywnych odpowiedzi.

 

2. Egzaminu ustnego podczas, którego osoba zdająca udziela odpowiedzi na wylosowany zestaw 3 pytań z tematyki objętej wymogami egzaminacyjnymi i wykazuje praktyczną umiejętność rozpoznawania wieku po odstrzale i stosowania kryteriów odstrzału. Komisja egzaminacyjna po naradzie ocenia, odrębnie, odpowiedź na każde pytanie, przyznając punkty od 1 do 5 za odpowiedź prawidłową. Na pozytywną ocenę egzaminu należy uzyskać łącznie co najmniej 9 punktów.

 

 

 

Darz Bór!!!                                                      

Andrzej Lalak                                                      


wykonanie: www.c-studio.eu